Zmiany w ujmowaniu faktur korygujących | Changes in the processing of correcting invoices | Änderungen bei der Abrechnung von Korrekturrechnungen

Zmiany w ujmowaniu faktur korygujących

Od 2021 roku mamy małą rewolucję w rozliczaniu faktur korygujących.

Obecnie, aby pomniejszyć swoją sprzedaż, nie musisz już czekać na potwierdzenie faktury korekty – wystarczy, że tak się ze swoim klientem dogadasz.

Zmiana ta może nieco skomplikować sytuację kiedy to Ty otrzymasz fakturę korygującą Twój zakup. Nie ma już znaczenia data jej otrzymania, bo zakup korygujesz w momencie otrzymania rabatu.

Pamiętaj, żeby poinformować nas za każdym razem kiedy uzgadniasz zmianę ceny sprzedaży lub zakupu ze swoim kontrahentem.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zapraszam na doradztwo podatkowe online.

Dziękuję za uwagę🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

Changes in the processing of correcting invoices

Since 2021, we have a small revolution in the processing of correcting invoices.

Currently, to reduce your sales, you no longer have to wait for the confirmation that the contractor has received the correcting invoice – it’s enough to agree with your client.

This change may complicate the situation a bit when you receive an invoice correcting your purchase. The date of its receipt does not matter anymore, because you correct the purchase when you receive the discount.

Remember to inform us each time you agree on a change in the sale or purchase price with your contractor.

If you have any questions or doubts, please visit our online tax advisory.

Thank you for your attention🙂
Natalia Gorczyca

Tax Adviser
Entry No. 10546

Änderungen bei der Abrechnung von Korrekturrechnungen

Ab 2021 hatten wir eine kleine Revolution bei der Abrechnung von Korrekturrechnungen.

Um Ihren Umsatz zu reduzieren, müssen Sie derzeit nicht mehr auf die Bestätigung der Korrekturrechnung warten – es reicht nur, alles mit dem Kunden abzusprechen.

Diese Änderung kann nur etwas die Situation komplizieren, wenn Sie selbst eine Rechnung erhalten, die Ihren Kauf korrigiert. Das Datum des Rechnungseingangs spielt keine Rolle mehr, da Sie den Kauf beim Erhalt des Rabatts korrigieren.

Denken Sie daran, uns jedes Mal zu informieren, wenn Sie mit Ihrem Auftragnehmer eine Änderung des Verkaufs- oder Kaufpreises vereinbaren.

Wenn Sie Fragen oder Zweifel haben, besuchen Sie bitte unsere Online-Steuerberatung.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit🙂
Natalia Gorczyca

Steuerberater
Eintrag Nr. 10546

Steuerberater
Eintrag Nr. 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency