Regulamin Regulamin sklepu internetowego Gorczyca & Kozłowska sp. z o. o. sp. k. i Kancelaria Doradcy Podatkowego Natalia Gorczyca

Witamy!

Poniżej znajdziesz regulamin, który określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania ze sklepu internetowego https://www.biuro-podatki.pl/sklep/ oraz warunki sprzedaży dostępnych produktów. Sprzedającym i właścicielem jest Gorczyca & Kozłowska sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie, ul. Rostocka 160, 71-771 Szczecin, posługującej się numerem NIP: 851-318-43-92 zwana także „Sprzedawcą” oraz Kancelaria Doradcy Podatkowego Natalia Gorczyca z siedzibą w Szczecinie, ul. Rostocka 160, 71-771 Szczecin, posługującej się numerem NIP: 851-261-70-44 zwana także „Sprzedawcą”. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres
e-mail: sekretariat@biuro-podatki.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna
 2. Produkt/Usługa – produkty/usługi, które są prezentowane w ramach sklepu, przeznaczone do sprzedaży
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.biuro-podatki.pl/regulamin/
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.biuro-podatki.pl/sklep/
 5. Sprzedawca – Gorczyca & Kozłowska sp. z o. o. sp. k., ul. Rostocka 160, 71-771 Szczecin, NIP: 851-318-43-92 oraz Kancelaria Doradcy Podatkowego Natalia Gorczyca, ul. Rostocka 160, 71-771 Szczecin, NIP: 851-261-70-44

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci konsultacji on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach sklepu, jak również możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do treści cyfrowych takich jak: e-booki, webinary, nagrania audio, materiały wizualne, pliki do druku.
 4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Do korzystania ze sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach sklepu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem sklepu są odpłatne.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej nad adres e-mail: sekretariat@biuro-podatki.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie i realizacja zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 2. Dostęp do zakupionych materiałów przekazywany jest mailowo.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe i adres e-mail.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 9. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: rachunki z załącznikami, rachunki korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktury w formie elektronicznej, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra finansów z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 10. Kupujący otrzymuje fakturę w formie elektronicznej w postaci pliku PDF.
 11. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 12. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 13. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

§ 5
Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie sklepu wskaże inaczej.
 3. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu (faktura).
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay.com. Płatności elektroniczne tpay.com obsługiwane są przez następującego operatora płatności: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 6. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 6
Produkty elektroniczne, konsultacje online, burze mózgów

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak webinar, e-book, nagrania audio itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 3. Realizacja zamówienia i uzgodnienie terminu obejmującego konsultacje online następuje i odbywa się po wybraniu sposobu konsultacji online, dostępnej daty wraz z godziną oraz po uprzednim opłaceniu zamówienia konsultacji online poprzez stronę https://www.biuro-podatki.pl/sklep/. Dostępne są trzy sposoby konsultacji online:
  a) spotkanie stacjonarne
  b) spotkanie online (poprzez platformę https://zoom.us/)
  c) spotkanie telefoniczne.
  Następnie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia zostanie przesłana wiadomość z wybranym terminem i godziną wraz z prośbą o wypełnienie ankiety z opisem sprawy. W przypadku złożoności zagadnienia opisanego w wypełnionej ankiecie przez Kupującego, rozwiązanie problemu przez Sprzedającego może wymagać dodatkowego czasu. W takim wypadku Sprzedający poinformuje Kupującego, że sprawa zajmie więcej niż 1 godzinę i jest to dodatkowe płatne. W przypadku wyboru spotkania online link do platformy spotkań online https://zoom.us/ zostanie przesłany na maila podanego w zamówieniu.
 4. Realizacja zamówienia obejmującego burzę mózgów (dyskusję na żywo w formie on-line) następuje poprzez stronę internetową www.biuro-podatki.pl, skąd Uczestnik (Kupujący) zostanie przekierowany na stronę Zoom.us na której odbędzie się burza mózgów (spotkanie on-line) zgodnie z wyznaczonym terminem przez Organizatora (Sprzedawcę). Uczestnik (Kupujący) zobowiązany jest do punktualnego dołączenia do odbywającego się spotkania on-line za pomocą wskazanego komunikatora internetowego (platformy Zoom.us). Uczestnik (Kupujący) biorący udział w burzy mózgów przez platformę Zoom.us powinien mieć włączoną kamerę oraz mikrofon w swoim urządzeniu. Uczestnik (Kupujący) nie może robić zdjęć, nagrywać filmów, ani w żaden sposób utrwalać, kopiować, a szczególnie upubliczniać obrazu z odbywających się przez komunikator internetowy burz mózgów (spotkań on-line). W przypadku gdy Uczestnik (Kupujący) będzie zakłócał przebieg spotkania on-line, a jednocześnie nie złamał żadnej zasady zawartej w regulaminie, Organizator (Sprzedawca) może indywidualnie podjąć decyzję o jego usunięciu. Jednocześnie Uczestnik (Kupujący) wyraża zgodę na nieograniczone czasowo udostępnienie swojego wizerunku, w postaci nagrania jako niepubliczny film na YouTube na kanale Organizatora (Sprzedawcy), w celu rozesłania powtórki nagrania tylko i wyłącznie Uczestnikom (Kupującym) burzy mózgów (spotkania on-line). Jednoznaczne to jest, że nagranie jest tylko i wyłącznie przechowywane na YouTube na kanale Organizatora (Sprzedawcy) w celu udostępnienia powtórki burzy mózgów (spotkania on-line) Uczestnikom (Kupującym) bez możliwości dokonania zakupu nagrania w przyszłości przez inne zainteresowane osoby. Każdy Uczestnik (Kupujący) przed uczestniczeniem w burzy mózgów (spotkaniem on-line) powinien zapoznać się z instrukcją zawierającą techniczne informacje przed spotkaniem on-line, która jest dostępna pod linkiem: https://www.biuro-podatki.pl/kilka-przydatnych-technicznych-informacji-przed-spotkaniem-online/.

§ 7
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w sklepie, produkty elektroniczne, treści cyfrowe oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.
 2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę (tj. przesłał Klientowi treść Porady). Niniejszym Sprzedawca informuje Klienta, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę (tj. przesłaniu Klientowi treści Porady) Klient utraci prawo odstąpienia od umowy, a Klient wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Sprzedawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 6. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta Klient, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści Porady, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności pracę wykonaną przez Prawnika, analizę sprawy i dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury, przygotowywanie treści Porady). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

§ 9
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad. 
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Szczegółowe informacje dot. praw Kupującego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Praw Konkurencji i Konsumenta: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.biuro-podatki.pl/sklep/polityka-prywatnosci/.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Klientów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2021 roku.
Select your currency