Prosta spółka akcyjna | A simple joint stock company | Eine einfache Aktiengesellschaft

Prosta spółka akcyjna

Czym w ogóle jest prosta spółka akcyjna (PSA)?

Pojawiła się w Kodeksie spółek handlowych na początku lipca 2021 roku. Jest to nowy typ spółki kapitałowej.

Podstawowe cechy PSA:
– jest osobą prawną,
– dotyczy ją obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
– występuje w niej kapitał akcyjny, który pełni jednocześnie funkcję kapitału zapasowego (jego minimalna wartość musi wynosić 1 zł),
– od umowy spółki PSA nie płaci się PCC,
– można ją zarejestrować w sposób tradycyjny lub poprzez S24.

Z założenia wprowadzenie PSA ma ułatwić prowadzenie spółki kapitałowej wszystkim inwestorom, a w szczególności tzw. start-upom.

W spółce należy powołać zarząd lub radę dyrektorów. Dodatkowo może zostać ustanowiona rada nadzorcza.

W umowie spółki nie jest określana wysokość kapitału akcyjnego. Wkłady powinny być wniesione do spółki w ciągu 3 lat od wpisu spółki do KRS w określonych terminach.

Kapitał akcyjny PSA nie ma żadnego związku z akcjami. Akcje PSA nie są częścią kapitału akcyjnego, nie posiadają wartości nominalnej oraz nie mają formy dokumentów. Ważny jest obowiązek ewidencjonowania akcji w rejestrze akcjonariuszy.

Najistotniejszą zaletą jest to, że akcjonariusze PSA nie odpowiadają za zobowiązania spółki. To członkowie zarządu/dyrektorzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za długi, zaległości podatkowe, czy zobowiązania wobec ZUS.

Oczywiście akcjonariusz ma prawo do wypłaty udziału w zysku oraz prawo do wypłaty dywidendy raz w roku. Ważne jest to, że zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy nie może być wypłacona z kapitału akcyjnego. Kwota przeznaczona do podziału nie może skutkować zagrożeniem wypłacalności spółki. Jeśli dojdzie do takiego zagrożenia to wypracowany zysk nie trafi do akcjonariuszy, będzie przeznaczony na zasilenie kapitału.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zapraszam na DORADZTWO PODATKOWE ONLINE.

Dziękuję za uwagę🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

A simple joint stock company

What is a simple joint stock company (PSA) anyway?

It appeared in the Code of Commercial Companies at the beginning of July 2021. It is a new type of capital company.

Basic PSA features:
– is a legal person,
– it is subject to the obligation to keep full books and prepare financial statements in accordance with the Accounting Act,
– there is share capital in it, which also functions as supplementary capital (its minimum value must be PLN 1),
– no PCC is payable on the PSA company agreement,
– it can be registered in a traditional way or via S24.

The assumption is that the introduction of the PSA is to facilitate the management of a capital company by all investors, in particular the so-called start-ups.

A company must have a board of directors or a board of directors. Additionally, a supervisory board may be established.

The amount of the share capital is not specified in the articles of association. Contributions should be brought to the company within 3 years from the company’s entry into the KRS and on specified dates.

The share capital of PSA has nothing to do with shares. PSA shares are not part of the share capital, have no nominal value and do not have the form of documents. The obligation to record shares in the register of shareholders is important.

The most significant advantage is that PSA shareholders are not responsible for the company’s obligations. It is the members of the management board / directors who can be held liable for debts, tax arrears or liabilities to the ZUS.

Of course, the shareholder has the right to a payment of a share of the profit and the right to a dividend payment once a year. It is important that the advance on the expected dividend cannot be paid out of the share capital. The amount allocated for distribution may not endanger the company’s solvency. If such a threat arises, the profit generated will not go to shareholders, it will be allocated to capital.

If you have any questions or doubts, please visit our ONLINE TAX ADVISORY.

Thank you for your attention🙂
Natalia Gorczyca

Tax Adviser
Entry No. 10546

Eine einfache Aktiengesellschaft

Was ist überhaupt eine einfache Aktiengesellschaft (poln. PSA)?

Es erschien Anfang Juli 2021 im polnischen Gesetzbuch der Handelsgesellschaften. Es handelt sich um eine neue Art von Kapitalgesellschaft.

Grundlegende PSA-Eigenschaften:
– PSA ist eine juristische Person,
– es handelt sich um die Pflicht zur Führung vollständiger Bücher und zur Aufstellung eines Jahresabschlusses nach dem Rechnungslegungsgesetz,
– es ist Stammkapital vorhanden, das auch als Ergänzungskapital fungiert (der Mindestwert muss 1 PLN betragen),
– auf den PSA-Vertrag ist kein PCC zu zahlen,
– es kann auf herkömmliche Weise oder über S24 registriert werden.


Es wird davon ausgegangen, dass die Einführung des PSA allen Anlegern, insbesondere den sogenannten Start-ups die Führung einer Kapitalgesellschaft erleichern sollte.

Ein Unternehmen muss einen Vorstand oder eine Geschäftsführung haben. Zusätzlich kann ein Aufsichtsrat eingerichtet werden.

Die Höhe des Grundkapitals ist in der Satzung nicht festgelegt. Beiträge sind innerhalb von 3 Jahren nach Eintragung der Gesellschaft in poln. Handelsregister KRS zu bestimmten Terminen an die Gesellschaft zu leisten.

Das Grundkapital von PSA hat nichts mit Aktien zu tun. PSA-Aktien sind nicht Teil des Grundkapitals, haben keinen Nennwert und haben keine Urkundenform. Wichtig ist die Pflicht, die Aktien in das Aktienregister einzutragen.


Der größte Vorteil besteht darin, dass die PSA-Aktionäre nicht für die Verpflichtungen des Unternehmens verantwortlich sind. Für Schulden, Steuerrückstände oder Verbindlichkeiten gegenüber der ZUS können die Mitglieder des Vorstandes / der Geschäftsführung haftbar gemacht werden.


Selbstverständlich hat der Aktionär einmal im Jahr Anspruch auf Gewinnbeteiligung und Anspruch auf Dividendenausschüttung. Wichtig ist, dass der Vorschuss auf die erwartete Dividende nicht aus dem Grundkapital ausgezahlt werden kann. Der zur Ausschüttung zugeteilte Betrag darf die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft nicht gefährden. Im Falle einer solchen Bedrohung geht der erzielte Gewinn nicht an die Aktionäre, sondern wird dem Kapital zugeführt.

Wenn Sie Fragen oder Zweifel haben, besuchen Sie bitte unsere ONLINE-STEUERBERATUNG.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit🙂
Natalia Gorczyca

Steuerberater
Eintrag Nr. 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency