Płatność gotówką, a koszty podatkowe | Cash payment and tax costs

Płatność gotówką, a koszty podatkowe

Uwaga na płatności gotówką powyżej 15 000 zł.

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Powyższy przepis dotyczy zakupów od innego przedsiębiorcy, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Jeśli zakup będzie od osoby nieprowadzącej firmy, to płatność powyżej 15 000 zł może być także gotówką.

Brak kosztu, gdy zapłata gotówką!

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zapraszam na DORADZTWO PODATKOWE ONLINE.

Dziękuję za uwagę🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

Cash payment and tax costs

Focuse your attention on cash payments over PLN 15000.

According to Businessmans’ law act, accomplishing and accepting payments relevant with an enterprise must be done by a bank when:
– payment comes from a person who also handles an enterprise and
– disposable value of transaction, no matter of relevant payments, is over or equal to PLN 15000

Above act concerns to acquisitions from another businessman – from Poland or foreign. If the acquisition
comes from a private person, then over PLN 15000 payment can be done by cash too.

No cost, when payment by cash!

If you have any questions or doubts, please visit our ONLINE TAX ADVISORY.

Thank you for your attention🙂
Natalia Gorczyca

Tax Adviser
Entry No. 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency