Wysyłanie pliku JPK_FA | Sending the JPK_FA file

Wysyłanie pliku JPK_FA

Od 1 lipca 2018 roku zarówno mikro przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie spółki są zobligowane do przesyłania całego zestawu wymaganych plików JPK, na wezwanie organów podatkowych.

Jednym z Państwa obowiązków, jest wysyłanie pliku JPK_FA, w którym zawarte są wszystkie szczegóły wystawianych przez Państwa faktur (rodzaj usługi czy towaru). Podkreślam jednak, iż nie jest to obowiązek comiesięczny, ale jedynie w przypadku kontaktu ze strony urzędu skarbowego.

W tym celu należy sprawdzić, czy Państwa program służący do wystawiania faktur posiada funkcję dostosowaną do nowych przepisów i czy pozwala na utworzenie pliku JPK_FA. Kancelaria nie ma możliwości generowania takich plików, ponieważ księgowane są tylko kwoty netto i VAT, a urząd może zażądać pliku JPK ze szczegółowymi opisami poszczególnych pozycji na fakturach. Nie jest już możliwe wystawianie faktur ręcznie, w excellu, edytorze tekstów, itd.

Dziękuję za uwagę🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

Sending the JPK_FA file

Starting July 1st, 2018, both microentrepreneurs and small and medium companies are obligated to send a whole collection of JPK files on tax authorities’ demand.

One of your obligations is going to be sending a JPK_FA file, that contains all the information about the invoices you issue (the type of services or products you provide). I stress, however, that this is not a monthly obligation, but rather something done only when the Tax Office demands it.

To be able to do that, please check whether the software you use to issue invoices is adjusted to the new regulations and allows you to generate JPK_FA files. Our office cannot generate these files, since we only book net and VAT values, and the Tax Office may demand a JPK file with detailed descriptions of every entry on every invoice. It is no longer possible to issue invoices by hand, in Excel, in a text editor etc.

Thank you for your attention🙂
Natalia Gorczyca

Tax Adviser
Entry No. 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency