Wszystko, co musisz wiedzieć o PPK | Everything you need to know about ECP | Alles, was Sie über PPK wissen müssen

Wszystko, co musisz wiedzieć o PPK

1.CO TO SĄ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE?

Pracownicze Plany Kapitałowe (skr. PPK) to jeden z pomysłów rządu, dzięki któremu docelowo ma zostać zabezpieczona przyszła emerytura pracowników. Jak wiadomo, w Polsce występuje problem z demografią i wypłatą emerytur stąd powstał pomysł na “dodatkową emeryturę”, która teoretycznie ma nas zabezpieczyć w przyszłości. Wpłaty do PPK będą głównie finansowane przez pracodawcę oraz pracownika. Niewielką kwotę dokłada również skarb Państwa. Pracownik uczestniczący w PPK będzie miał potrącane ze swojej pensji brutto 2% wynagrodzenia obowiązkowo z możliwością rozszerzenia o kolejne 2%. Pracodawca dokłada obowiązkowe 1,5% wynagrodzenia z możliwością dopłaty 2,5%. Skarb Państwa oferuje 250 zł dopłaty powitalnej oraz co rok 240 zł.

2. DLA KOGO PPK?

Ważna informacja – wdrożenie PPK jest obowiązkowe dla umów o pracę oraz umów zleceń (o ile podlegają pod ubezpieczenia społeczne).

3. CZY MUSZĘ SIĘ TYM ZAJĄĆ?

Tak, od 1 stycznia wszystkie firmy zatrudniające pracowników muszą wdrożyć PPK. Państwo, jako pracodawcy mają obowiązek poinformowania swoich pracowników o możliwości przystąpienia do PPK. Jeśli będą oni chcieli zrezygnować z uczestnictwa w programie, przygotujemy odpowiednią dokumentację do podpisu. W przypadku, gdy wszyscy pracownicy złożą stosowne rezygnacje nie będzie trzeba zawierać żadnych umów z instytucjami współpracującymi i prowadzącymi PPK.

4. ILE KOSZTUJE PRZYSTĄPIENIE DO PPK?

Koszt zatrudnienia bez PPK:
• minimalna płaca 2021 roku to: 2 800 zł brutto
• wynagrodzenie „na rękę” dla pracownika: około 2 060 zł
• całkowity koszt pracodawcy: 3 370 zł

Koszt zatrudnienia z PPK:
Jeśli Państwa pracownicy nie zrezygnują z uczestnictwa w PPK to przy założeniu, że będą odprowadzane wszystkie obowiązkowe wpłaty:
• wynagrodzenie „na rękę” pracownika: około 2 000 zł
• całkowity koszt pracodawcy: 3 415 zł

Skąd te różnice w kwotach?

Pracodawca dokłada z własnej kieszeni około 42 zł. Pracownikowi zostaje potrącone 56 zł. Część finansowana przez pracodawcę staje się przychodem pracownika. W ten sposób koszt zatrudnienia pracownika wzrasta o około 50 zł. Oczywiście kwoty mają charakter zbliżony i w rzeczywistości mogą nieco się różnić.

5. CO MOGĘ ZYSKAĆ PRZYSTĘPUJĄC DO PPK?

PRACOWNIK
• proste i wygodne oszczędzanie na przyszłość (środki w pełni prywatne i dziedziczone)
• zachęcam do skorzystania z kalkulator korzyści pracownika na stronie: mojeppk.pl
• do każdej wpłaconej złotówki dokłada się Pracodawca
• 250 zł na start i 240 zł dopłaty rocznej od Państwa

PRACODAWCA
• dodatkowe narzędzie motywacyjne dla pracowników, oparte na możliwości finansowania im wpłat do PPK aż do 4% wynagrodzenia, a tym samym podniesienie swojej atrakcyjności na rynku pracy
• wydatki poniesione przez pracodawcę na PPK stanowią koszty uzyskania przychodu
• wpłaty pracodawcy nie stanowią podstawy naliczania składek na ZUS

6. JAKI OSTATECZNY TERMIN NA FORMALNOŚCI?

Jeśli pracownik chce zrezygnować – w styczniu 2021 musi podpisać deklarację rezygnacji. I koniec – nie ma żadnych dodatkowych formalności.

Jeśli pracownik chce przystąpić do PPK to pierwszy krok – firma musi podpisać umowę z instytucją zarządzającą.

Terminy na zawarcie umów:

– umowa o zarządzanie PPK najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.
– umowa o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Następnie należy przygotować się do wykonywania obowiązków związanych z PPK (terminowe odprowadzanie wpłat oraz prowadzenie i archiwizacja dokumentacji).

CZY MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA?

Istnieje możliwość przeszkolenia pracowników o PPK – jest to w ofercie instytucji zarządzającej PPK. Wybór instytucji należy do Państwa. Więcej i bardziej szczegółowe informacje: www.mojeppk.pl

Dziękuję za uwagę🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

Everything you need to know about ECP

1.WHAT ARE THE EMPLOYEE CAPITAL PLANS?

Employee Capital Plans (abbr. ECP) is one of the government’s ideas, thanks to which the future retirement of employees is to be ultimately secured. It is known that there is a problem with demographics and the payment of pensions in Poland, hence the idea for an “additional pension”, which theoretically is to secure us in the future. Contributions to the ECP will be mainly financed by the employer and employee. The State Treasury also adds a small amount. An employee participating in the ECP will have 2% of his or her salary deducted from his or her gross salary, obligatorily with the possibility of extending it by another 2%. The employer adds an obligatory 1.5% of the salary with the possibility of a 2.5% fee. The State Treasury offers a welcome surcharge of PLN 250 and PLN 240 every year.

2. FOR WHOM ARE THE ECP?

Important information- the implementation of ECP is mandatory for employment contracts and mandate contracts (as long as they are subject to social insurance).

3. DO I HAVE TO DEAL WITH IT?

Yes, you have to. From the 1st January, all companies employing employees must implement the ECP. You, as the employers, are obliged to inform your employees about the possibility of joining the ECP. If they want to withdraw from participation in the program, we will prepare appropriate documentation for their signature. If all the employees withdraw in a proper way, no contracts will have to be concluded with the institutions dealing with the ECP.

4. HOW MUCH DOES JOINING THE ECP COST?

Employment cost without the ECP:
• the minimum wage in 2021 is PLN 2 800 gross
• the net wage: about PLN 2 060
• total cost for employer: PLN 3 370

Employment cost with the ECP:
If your employees do not resign from participation in the ECP, assuming that all obligatory payments will be made:
• the net wage: about PLN 2 000
• total cost for employer: PLN 3 415

Why such differences in the amounts?
The employer pays additionally about PLN 42. An employee is deducted PLN 56. The part financed by the employer becomes the employee’s income. Thus, the cost of employment increases by about PLN 50. The amounts are obviously similar and may in fact be slightly different.

5. WHAT CAN I GAIN BY JOINING THE ECP?

EMPLOYEE
• simple and convenient saving for the future (funds fully private and the inherited ones)
• I encourage you to use the employee benefits calculator on the website mojeppk.pl
• the Employer makes additional payment to each Polish zloty
• PLN 250 for the start and PLN 240 as an annual fee from the State


EMPLOYER
• an additional motivational tool for employees, based on the possibility of financing their contributions to the ECP up to 4% of the wage, and thus increasing their attractiveness on the labour mark t
• the expenses incurred by the employer on the ECP constitute tax-deductible costs
• the payments of the employer do not constitute the basis for calculating social security contributions

6. WHAT IS THE DEADLINE FOR SUBMITTING FORMALITIES?

If the employee wants to resign – he or she must sign a resignation declaration in January 2021. And finally – there are no additional formalities.

If an employee wants to join the ECP, the first step is that the company must sign a contract with the managing authority.

Deadlines for concluding contracts:
– contract for the management of the ECP by 23rd April 2021.
– contract for running the ECP by 10th May 2021.


Tehn, you should prepare for the performance of obligations related to the ECP (timely payment of payments and keeping and archiving documentation).

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

It is possible to train employees on the ECP – this is in the offer of the ECP managing authority. You choose the institution. Please find more information on the following website: www.mojeppk.pl

Thank you for your attention🙂
Natalia Gorczyca

Tax Adviser
Entry No. 10546

Alles, was Sie über PPK wissen müssen

1. WAS SIND MITARBEITERKAPITALPLÄNE PPK?

Mitarbeiterkapitalpläne (poln. PPK) ist eine der Ideen der polnischen Regierung, dank derer die zukünftige Rente der Arbeitnehmer gesichert werden soll. Wie wir wissen, gibt es in Polen ein Problem mit der Demografie und der Auszahlung von Renten, daher die Idee einer “Zusatzrente”, die uns theoretisch in der Zukunft sozial absichern soll. PPK-Beiträge werden hauptsächlich durch den Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert. Ein kleiner Betrag wird auch durch die Staatskasse mitgezahlt. Einem Arbeitnehmer, der an der PPK teilnimmt, wird 2% des Gehalts von seinem Bruttogehalt abgezogen, mit der Möglichkeit, dies mit weiteren 2 % zu erweitern. Der Arbeitgeber zahlt obligatorisch 1,5 % des Gehalts dazu, mit einer Möglichkeit der Zuzahlung von 2,5%. Die Staatskasse bietet eine Willkommenszahlung von 250 PLN und eine jährliche Zahlung von 240 PLN.

2. FÜR WEN IST DAS PPK?

Wichtige Information – die Implementierung von PPK ist obligatorisch für Arbeits- und Dienstleistungsverträge (sofern sie sozialversichert sind).

3. MUSS ICH MICH DARUM KÜMMERN?

Ja, ab 1. Januar müssen alle Unternehmen, die Mitarbeitern einstellen, PPK einführen. Sie als Arbeitgeber sind verpflichtet, Ihre Mitarbeiter über die Möglichkeit des Beitritts zu PPK zu informieren. Wenn sie aus dem Programm austreten möchten, bereiten wir die entsprechenden Unterlagen zum Unterschreiben vor. Für den Fall, dass alle Mitarbeiter aus dem Programm ausscheiden, müssen keine Vereinbarungen mit den kooperierenden und betreibenden Institutionen der PPK getroffen werden.

4. WIE VIEL KOSTET ES, PPK BEIZUTRETEN?

Kosten der Beschäftigung ohne PPK:

– Mindestlohn 2021 ist: 2.800 PLN brutto
– Gehalt “zur Hand” für einen Mitarbeiter: ca. 2.060 PLN
– die Gesamtkosten für den Arbeitgeber: 3.370 PLN

Kosten der Beschäftigung mit PPK:
Wenn Ihre Mitarbeiter nicht aus der PPK-Teilnahme aussteigen, betragen alle Kosten (vorausgesetzt, alle Pflichtbeiträge werden geleistet):

– Gehalt des Mitarbeiters “zur Hand”: ca. 2.000 PLN
– Gesamtkosten für den Arbeitgeber: 3 415 PLN

Warum gibt es die Unterschiede in den Beträgen?

Der Arbeitgeber zahlt etwa 42 PLN aus eigener Tasche dazu. Dem Arbeitnehmer werden 56 PLN abgezogen. Der vom Arbeitgeber finanzierte Teil wird zum Einkommen des Arbeitnehmers. Auf diese Weise steigen die Kosten für die Beschäftigung eines Mitarbeiters um etwa 50 PLN. Natürlich sind die Beträge ungenaue Angaben und können in der Realität leicht abweichen.

5. WAS KANN ICH GEWINNEN, WENN ICH DEM PPK BEITRETE?

ARBEITNEHMER

– einfaches und bequemes Sparen für die Zukunft (Fonds sind vollständig privat und vererbbar)
– ich ermutige Sie, den Sozialleistungsrechner auf der Website zu nutzen: mojeppk.pl
– zu jedem eingezahlten Zloty wird durch den Arbeitgeber beigetragen
– 250 PLN zum Start und 240 PLN jährlicher Beitrag von dem Staat

ARBEITGEBER

– zusätzliches Motivationsinstrument für die Mitarbeiter, basierend auf der Möglichkeit, die Zahlungen an PPK bis zu 4% ihrer Vergütung zu finanzieren und damit ihre Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen
– die Aufwendungen des Arbeitgebers für PPK sind steuerlich absetzbare Kosten
– die Zahlungen des Arbeitgebers sind keine Grundlage für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge ZUS

6. BIS WANN MUSS MAN DIE FORMALITÄTEN ERLEDIGEN?

Wenn ein Mitarbeiter auf PPK verzichten möchte – muss er im Januar 2021 eine Austrittserklärung unterschreiben. Und das war’s – es gibt keine weitere Formalitäten.

Wenn der Mitarbeiter dem PPK beitreten möchte, ist der erste Schritt – das Unternehmen muss einen Vertrag mit der verwaltenden Institution unterzeichnen.

Fristen für den Vertragsbaschluss:
Vertrag über die Anforderung von PPK bis spätestens 23. April 2021
Vertrag über die Führung von PPK bis spätestens 10. Mai 2021.

Als Nächstes muss man sich auf die Erfüllung der mit der PPK verbundenen Pflichten vorbereiten (rechtzeitige Zahlung der Beiträge und Führung und Archivierung der Dokumentation).

HÄTTEN SIE NOCH FRAGEN?

Es besteht eine Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter über PPK zu schulen – dies wird von der Einrichtung, die PPK verwaltet, angeboten. Die Wahl der Einrichtung bleibt Ihnen überlassen. Mehr und ausführlichere Informationen finden Sie hier: www.mojeppk.pl

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit🙂
Natalia Gorczyca

Steuerberater
Eintrag Nr. 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency