Usługi budowlane za granicą | Construction services abroad | Bauleistungen im Ausland

Usługi budowlane za granicą

Przedsiębiorca świadczący np. usługi budowlane, remontowe, serwisowe za granicą, który w tym celu kupuje w Polsce materiały, a następnie wywozi je do innego kraju UE, może mieć obowiązek zarejestrowania się do VAT w tym kraju UE!

Przedsiębiorcy często świadczą różne usługi dla firmy z innych krajów UE. Np. budowlane, remontowe, serwisowe. W tym celu kupują różne materiały w Polsce. Koszt materiałów wliczony jest w usługę, a całość usługi nie podlega opodatkowaniu w Polsce ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a więc rozliczenie podatku jest przerzucone na odbiorcę usługi, czyli firmę z UE. Zatem faktura wystawiana za taką usługę jest bez VAT.

Niestety takie czynności mogą nakładać na Was drodzy klienci obowiązek zarejestrowania się do podatku VAT w tym kraju UE, aby od przewozu towarów z Polski do innego kraju UE nie było obowiązku zapłaty 23% VAT!

Planując zatem wywóz wcześniej zakupionych materiałów w Polsce do innego kraju UE w celu wykonania tam usługi koniecznie skonsultuj taki zamiar z nami! Sprawdzimy, czy masz obowiązek zarejestrowania się do podatku VAT za granicą, albo czy jest możliwość uniknięcia tego obowiązku!

Dziękuję za uwagę🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

Construction services abroad

Polish company providing, for example, construction, repair and maintenance services abroad, which buys materials in Poland for this purpose and then exports them to another EU country, may be obliged to register for VAT in that EU country!

Companies often provide various services to companies from other EU countries. For example construction, repair and maintenance services.
For this purpose, they buy various materials in Poland. The cost of materials is included in the service, and the entire service is not subject to taxation in Poland due to the location of the property, so the tax settlement is transferred to the recipient of the service, i.e. the EU company. Therefore, the invoice issued for such a service is VAT free.

Unfortunately, such activities may impose on you, dear customers, the obligation to register for VAT in this EU country, to avoid the obligation of paying 23% VAT on the transport of goods from Poland to another EU country!

Therefore, when planning to export previously purchased materials in Poland to another EU country in order to provide a service there, be sure to consult such an intention with us! We will check whether you are required to register for VAT abroad or whether it is possible to avoid this obligation.

Thank you for your attention🙂
Natalia Gorczyca

Tax Adviser
Entry No. 10546

Bauleistungen im Ausland

Ein Unternehmer, der z.B. Bau –, Renovierungs und Wartungsdienstleistungen im Ausland erbringt und zu diesem Zweck Materialien in Polen kauft und diese dann in ein anderes EU Land exportiert, muss sich möglicherweise in diesem EU Land für die Mehrwertste uer registrieren lassen!

Unternehmer erbringen häufig verschiedene Dienstleistungen für Firmen aus anderen EU Ländern. Z.B. Bau –, Renovierungs –, Wartungsdienstleistungen. Zu diesem Zweck kaufen sie verschiedene Materialien in Polen. Der Materialaufwand ist in dem Dienstleistungspreis inbegriffen und die gesamte Dienstleistung unterliegt in Polen aufgrund der Lage der Immobilie keiner Besteuerung, so dass die Steuerabrechnung an den Empfänger der Dienstleistung, d.h. die EU Firma, übertragen wird. Daher wird die Rechnung für eine solche Dienstleistung ohne Mehrwertsteuer ausgestellt.

Unternehmer erbringen häufig verschiedene Dienstleistungen für Firmen aus anderen EU Ländern. Z.B. Bau –, Renovierungs –, Wartungsdienstleistungen. Zu diesem Zweck kaufen sie verschiedene Materialien in Polen. Der Materialaufwand ist in dem Dienstleistungspreis inbegriffen und die gesamte Dienstleistung unterliegt in Polen aufgrund der Lage der Immobilie keiner Besteuerung, so dass die Steuerabrechnung an den Empfänger der Dienstleistung, d.h. die EU Firma, übertragen wird. Daher wird die Rechnung für eine solche Dienstleistung ohne Mehrwertsteuer ausgestellt. Leider können Ihnen, liebe Kunden, solche Tätigkeiten, die Verpflichtung auferlegen, sich für die Mehrwertsteuer in diesem EU Land registrieren zu lassen, damit es keine Verpfli chtung entsteht, 23% Mehrwertsteuer vom Transport der Waren aus Polen in ein anderes EU Land zu zahlen!

Wenn Sie also planen, die bereits in Polen gekaufte Materialien in ein anderes EU Land zu exportieren, um dort eine Dienstleistung zu erbringen, ist es notwendig, diese Absicht mit uns abzustimmen! Wir prüfen, ob Sie verpflichtet sind, sich im Ausland für MwSt Zwecke registrieren zu lassen, oder ob es möglich ist, diese Verpflichtung zu umgehen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit🙂
Natalia Gorczyca

Steuerberater
Eintrag Nr. 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency