Przedawnione zobowiązania przychodem podatkowym | Expired obligations tax income (PRESCRIBED LIABILITIES) | VERJÄHRTE VERPFLICHTUNGEN SIND VERPFLICHTUNGEN SIND

Przedawnione zobowiązania przychodem podatkowym!

Jeśli w księgach rachunkowych figurują przedawnione zobowiązania z kontrahentem (niezapłacone faktury lub pożyczki) to są one PRZYCHODEM PODATKOWYM.

Dotyczy to zarówno faktur VAT/rachunków, jak i pożyczek czy odsetek od nich.

Przedawnienie lub umorzenie pożyczki powoduje powstanie w spółce podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodu w
kwocie przedawnionej lub umorzonej pożyczki. Przychód ten powstanie w dacie przedawnienia lub umorzenia tej pożyczki.

Ogólny termin przedawnienia roszczeń z działalności gospodarczej uregulowany jest w art. 118 Kodeksu cywilnego i wynosi 3 lata. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać inne, zwykle krótsze, terminy przedawnienia.

Proszę każdorazowo przy otrzymywaniu z Kancelarii informacji o stanie należności i zobowiązań Państwa firmy informować nas o przedawnionych zobowiązaniach, abyśmy mogły ująć je w przychodach firmy.

Dziękuję za uwagę.🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

Expired obligations tax income (PRESCRIBED LIABILITIES)

If the account books contain expired obligations with the contractor (unpaid invoices or loans), they are TAX REVENUE.

This applies to both VAT invoices / bills, as well as loans or interest on them.

The statute of limitations or cancellation of a loan results in a company subject to income tax subject to income in the amount of the statute of past due or cancelled loan. This income will arise on the expiry or redemption date of this loan.

The general limitation period for claims from business activities is governed by Article 118 of the Civil Code and is 3 years. Special provisions may, however, provide for different, usually shorter, limitation periods.

Each time when receiving from the Office information about the state of receivables and liabilities of your company inform us about the expired obligations, so that we can include them in the company’s revenues.

Thank you for your attention🙂
Natalia Gorczyca

Tax Adviser
Entry No. 10546

VERJÄHRTE VERPFLICHTUNGEN SIND STEUEREINNAHMEN

Wenn in Rechnungsbüchern verjährte Verpflichtungen an den Vertragspartner (überfällige Rechnungen oder Darlehen) eingetragen
sind, sind sie STEUEREINNAHMEN.

Dies betrifft sowohl die Rechnungen als auch Darlehen oder Zinsen davon.

Die Verjährung bzw. die Darlehenstilgung führt in der Gesellschaft zur Entstehung von einkommensteuerpflichtigen Einnahmen in einer Höhe des verjährten Betrags oder des Betrags des getilgten Darlehens. Diese Einnahmen werden zum Zeitpunkt der Verjährung oder der Tilgung dieses Darlehens anfallen.

Die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus der Gewerbetätigkeit ist im Artikel 118 des poln. Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt und beträgt 3 Jahre. In besonderen Bestimmungen können jedoch andere, in der Regel kürzere Verjährungsfristen vorgesehen werden.

Jedes Mal, wenn wir von der Kanzlei Informationen über den Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten Ihres Unternehmens erhalten, bitten wir Sie, uns über Ihre verjährten Verpflichtungen zu informieren, damit wir sie in die Einnahmen des Unternehmens einbeziehen können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit🙂
Natalia Gorczyca

Steuerberater
Eintrag Nr. 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency