Nowy obowiązek czyli JPK od 01.10.2020 roku | New obligation i.e. JPK from 01.10.2020 | Neue Verpflichtung, d. H. JPK vom 01.10.2020

WAŻNE! Drogi kliencie zanim przeczytasz artykuł posłuchaj proszę.

Nowy obowiązek, czyli JPK od 01.10.2020 roku

1.10.2020 roku pojawi się nowy obowiązek raportowania do urzędu skarbowego faktur sprzedaży według kodów oraz rodzajów transakcji.

Nakłada to na Ciebie drogi kliencie obowiązek informowania nas księgowych o symbolach towarów i usług, które sprzedajesz oraz procedur, które stosujesz.

Bardzo Ciebie proszę o sprawdzenie aktualizacji Twoich programów do wystawiania faktur sprzedaży, abyś mógł wywiązać się z powyższego obowiązku.

Poniżej szczegóły oznaczeń, proszę sprawdzić, czy obejmie Cię nowy obowiązek.

Temat wydaje się skomplikowany, ale wspólnie sobie z nim poradzimy. 🙂

Zapraszam Ciebie na szkolenie online, na którym wyjaśnię o co chodzi z tymi kodami i procedurami i jak to w praktyce zastosować.

KODY GTU, które wpisujesz na swojej fakturze jeśli sprzedajesz:

 • GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
  (jeśli taki alkohol jest częścią usługi gastronomicznej to obowiązku oznaczania kodem brak)
 • GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp
  (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy)
 • GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85
 • GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych
 • GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
  (uwaga na folię stretch, która jak wiadomo jest urządzeniem elektronicznym)
 • GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10
  (jeśli takie części samochodowe są częścią usługi naprawy auta to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli te części wymienione są na fakturze sprzedaży)
 • GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne
 • GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • GTU_10: budynki, budowle, grunty
  (usług budowlanych nie oznaczamy kodem! Leasing finansowy budynków czy budowli, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu też oznaczamy)
 • GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe
  (usługi notariusza to też usługi prawne! Pomocna tu jest klasyfikacja PKWIU)
 • GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej
  (wg wyjaśnień MF jeśli taki transport jest częścią sprzedaży towarów to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli ten transport wymieniony jest na fakturze sprzedaży)

Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU.

SYMBOLE PROCEDURY, które wpiszesz na swojej fakturze sprzedaży:

 • SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
  (gdy sprzedajesz towary za granicę dla osób prywatnych
 • EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
  (m.in tzw. procedura MOSS)
 • TP olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85
  (To szczególnie ważne! Gdy wystawisz fakturę na np. swojego brata, żonę, jeśli jesteś wspólnikiem spółki to na spółkę, albo prezesem, który fakturuje swoją sp. z o. o. Na szkoleniu online opowiadam o tym więcej!)
 • TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
  (tak, wiem, że nic z tego nie rozumiesz, dlatego zapraszam na szkolenie)
 • TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
  (tutaj to samo co wyżej)
 • MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
 • MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
 • I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
 • I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
 • B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
 • B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
 • B_MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
 • MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
  (oznaczaj tylko te faktury sprzedaży, które mają obowiązkowy MPP, nie wszystkie “dla wygody i na wszelki wypadek)

Proszę zwróć uwagę na to, że nasza Kancelaria w ramach zawartej umowy nie weryfikuje prawidłowości oznaczeń znajdujących się na dostarczanych fakturach sprzedaży.

Musisz to robić samodzielnie i dostarczać do nas prawidłowo oznaczone faktury sprzedaży. Dziękujemy.

W razie dodatkowych pytań (a zapewne będziesz ich miał milion) prosimy o kontakt ze swoją księgową! Chętnie pomożemy, abyś zrozumiał swój nowy obowiązek.

Dziękuję za uwagę. 🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

New obligation i.e. JPK from 01.10.2020

On 1 October 2020, a new obligation will be introduced to report sales invoices by codes and transaction types to the tax office.

This places an obligation on you, dear customers, to inform us, our accountants, of the symbols of the goods and services you sell and the procedures you use.

I am asking you to check the updates of your sales invoicing software so that you can fulfill this obligation.

Below are the details of the markings, please check whether you will have this new obligation.

The topic seems complicated, but we will deal with it together 🙂 Soon I will send you online training where I will explain it and say how to apply it in practice.

GTU CODES, which you will enter on your invoice if you sell:

 • GTU_01: alcoholic beverages – ethyl alcohol, beer, wine, fermented beverages
  (if such alcohol is part of a catering service, there is no obligation to mark with a code)
 • GTU_02: engine and aviation gasoline, diesel and heating oil, liquid biofuels, etc.
  (the full catalog of goods is provided in Article 103 (5aa) of the Act)
 • GTU_03: heating oil within the meaning of the provisions on excise duty and lubricating oil, other oils with CN codes from 2710 19 71 to 2710 19 99, excluding products falling within CN code 2710 19 85
 • GTU_04: products and raw tobacco, electronic cigarette liquid,
 • GTU_05: waste specified in item 79-91 of Annex 15 to the Act
 • GTU_06: electronic devices and their parts, specified in item 7-9, 59-63, 65, 66, 69 and 94-96 of Annex 15 to the Act
  (attention to stretch foil, which is an electronic device)
 • GTU_07: vehicles and car parts with codes only CN 8701 – 8708 and CN 8708 10
  (if such car parts are part of the car repair service, the obligation to mark with the code is missing, even if these parts are listed on the sales invoice)
 • GTU_08: precious and non-precious metals
 • GTU_09: medicines and medical devices, foodstuffs for particular nutritional uses
 • GTU_10: buildings, structures, land
  (we do not mark construction services with a code! Financial leasing of buildings or structures, sale of the right of perpetual usufruct of land, transformation of the right of perpetual usufruct of land into ownership and establishing the perpetual right to land are also marked)
 • GTU_11: services for the transfer of greenhouse gas emission allowances
 • GTU_12: intangible services: legal, accounting, advisory, advertising
  (notary public services also include legal services! The PKWIU classification is helpful here)
 • GTU_13: transport and warehouse management services
  (according to the explanations of the Ministry of Finance, if such transport is part of the sale of goods, the obligation to mark with a code is missing, even if this transport is mentioned on the sales invoice)

There can be several GTU codes on one sales invoice.

PROCEDURE SYMBOLS that you enter on your sales invoice:

 • SW delivery as part of mail order sales from the territory of the country, referred to in art. 23 of the Act
  (when you sell goods abroad for private persons)
 • EE for the provision of telecommunications, broadcasting and electronic services referred to in art. 28k of the Act
  (including the so-called MOSS procedure)
 • TP links between the buyer and the supplier of goods or the service provider referred to in Art. 32 sec. 2 point 1 of the Act
  (this is especially important! When you issue an invoice for e.g. your brother, wife, if you are a partner in the company, then for the company, or the president who invoices his limited liability company)
 • TT_WNT intra-Community acquisition of goods made by the second VAT taxpayer as part of a tripartite transaction under the simplified procedure referred to in chapter XII chapter 8 of the Act
  (Yes, I know you do not understand any of this, so I invite you to the training)
 • TT_D delivery of goods outside the territory of the country by the second VAT payer as part of a tripartite transaction in the simplified procedure referred to in chapter XII, chapter 8 of the Act
  (here the same as above)
 • MR_T provision of tourism services taxed on a margin basis in accordance with Art. 119 of the act
 • MR_UZ supply of second-hand goods, works of art, collectors’ items and antiques, taxed on the basis of a margin in accordance with art. 120 of the act
 • I_42 intra-community supply of goods following their import under customs procedure 42
 • I_63 intra-Community supply of goods following importation of these goods under the customs procedure 63
 • B_SPV transfer of a single-purpose voucher by a taxpayer acting on his own behalf, taxed in accordance with Art. 8a sec. 1 of the act
 • B_SPV_DOSTAWA delivery of goods and the provision of services to which the single-purpose voucher relates to the taxpayer who issued the voucher in accordance with art. 8a sec. 4 of the Act
 • B_ MPV_PROWIZJA providing brokerage services and other services related to the transfer of a multi-purpose voucher, taxed in accordance with art. 8b paragraph. 2 of the Act
 • MPP transactions subject to the obligation to use the split payment mechanism
  (mark only those sales invoices that have the mandatory MPP, not all “for convenience and just in case).

Please note that our Office does not verify the correctness of the markings on the provided sales invoices under the concluded contract. You need to do this yourself and provide us with correctly marked sales invoices. Thank you.

If you have additional questions (and you will probably have a million), please contact your accountant! We are happy to help you understand your new duty.

Dziękuję za uwagę.🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

Neue Verpflichtung, d. H. JPK vom 01.10.2020

Am 1.10.2020 erscheint eine neue Pflicht, Verkaufsrechnungen beim Finanzamt nach Codes und Geschäftsarten zu melden.

Dies setzt voraus, dass Sie, liebe Kunden, uns Buchhalter über die Symbole der von Ihnen verkauften Waren und Dienstleistungen und die von Ihnen befolgten Verfahren informieren.

Ich bitte Sie sehr darum, die Aktualisierungen Ihrer Programme zur Ausstellung von Verkaufsrechnungen zu überprüfen, damit Sie dieser Pflicht nachkommen
können.


Unten finden Sie Details der Markierungen. Bitte überprüfen Sie, ob Sie die neue Pflicht betreffen wird. Das Thema scheint kompliziert zu sein, aber wir werden es gemeinsam schaffen. 🙂 Demnächst lade ich Sie zum einen Film ein, in dem ich Ihnen erklären werde, worum es bei dieser Pflicht geht.

GTU-CODES, die Sie auf Ihre Rechnung eintragen, wenn Sie etwas verkaufen:

 • GTU_01: alkoholische Getränke – Äthylalkohol, Bier, Wein, gegorene Getränke und Zwischenerzeugnisse im Sinne der Verbrauchssteuergesetzgebung
  (wenn dieser Alkohol Teil einer Catering-Dienstleistung ist, entfällt die Kennzeichnungspflicht mit einem Code)
 • GTU_02: Motoren- und Flugbenzin, Diesel und Heizöle, flüssige Biobrennstoffe usw.
  (der vollständige Warenkatalog ist im Artikel 103 Absatz 5aa des Gesetzes zu finden)
 • GTU_03: Heizöl im Sinne der Bestimmungen über Verbrauchsteuern und Schmieröl, andere Öle mit den Codes CN 2710 19 71 bis 2710 19 99, ausschließlich der Erzeugnisse mit dem Code CN 2710 19 85
 • GTU_04: Tabakprodukte und getrockneter Tabak, flüssig für elektronische Zigaretten
 • GTU_05: die in den Punkten 79-91 des Anhangs Nr. 15 des Gesetzes aufgeführten Abfälle
 • GTU_06: elektronische Geräte und Teile davon, bestimmt in den Punkten 7-9, 59- 63, 65, 66, 69 und 94-96 des Anhangs Nr. 15 des Gesetzes
  (Achtung auf Stretchfolie, die – was allgemein bekannt ist – ein elektronisches Gerät ist)
 • GTU_07: Fahrzeuge und Autoteile, die lediglich mit den Codes CN 8701 bis 8708 und CN 8708 10 fallen
  (wenn solche Autoteile Teil einer Autoreparaturdienstleistung sind, gibt es keine Pflicht, sie mit dem Code zu kennzeichnen, auch wenn diese Teile auf der Verkaufsrechnung aufgeführt sind)
 • GTU_08: Edel- und Nichtedelmetalle
 • GTU_09: Arzneimittel und medizinische Geräte, Lebensmittel für besondere Ernährungszwecke,
 • GTU_10: Gebäude, Bauten, Grundstücke
  (Bauleistungen werden mit dem Code nicht markiert! Finanzielles Leasing von Gebäuden oder Bauten, Verkauf des Rechts auf ewigen Nießbrauch vom Land, Umwandlung des Rechts auf ewigen Nießbrauch vom Land ins Eigentum und Begründung des Rechts auf ewigen Nießbrauch vom Land kennzeichnen wir auch)
 • GTU_11: Dienstleistungen zur Übertragung von Treibhausgasemissionsberechtigungen,
 • GTU_12: nicht materielle Dienstleistungen: im Bereich Recht, Buchhaltung, Beratung, Werbung
  (notarielle Dienstleistungen sind auch Rechtsdienstleistungen! Polnische Klassifizierung von Produkten und Erzeugnissen PKWIU ist hier hilfreich)
 • GTU_13: Transport- und Lagerdienstleistungen
  (wie das Finanzministerium erklärt, wenn ein solcher Transport Teil eines Warenverkaufs ist, dann gibt es keine Pflicht, sie mit dem Code zu markieren, auch wenn dieser Transport in der Verkaufsrechnung erwähnt wird)

  Auf einer Verkaufsrechnung können sich mehrere GTU-Codes befinden.

  VERFAHRENSSYMBOLE, die Sie auf Ihre Verkaufsrechnung eintragen:
 • SW Lieferungen im Versandhandel aus dem Hoheitsgebiet des im Artikel 23 des Gesetzes genannten Landes
  (wenn Sie Waren ins Ausland an Privatpersonen verkaufen)
 • EE Bereitstellung von Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen und elektronischen Dienstleistungen nach dem Artikel 28k des Gesetzes
  (u.a. das so genannte MOSS-Verfahren)
 • TP Beziehungen zwischen dem Käufer und dem Lieferanten oder Anbieter von Waren oder Dienstleistungen, auf die in Art. 32 Abs. 2 Punkt 1 des Gesetzes Bezug genommen wird
  (dies ist besonders wichtig! Wenn Sie eine Rechnung ausstellen, z.B. an Ihren Bruder, Ihre Frau, oder wenn Sie Gesellschafter der Gesellschaft sind, dann an diese Gesellschaft oder wenn Sie Geschäftsführer sind, der an seine GmbH die Rechnung ausstellen)
 • TT_WNT Innergemeinschaftlicher Erwerb von Waren durch den zweiten Mehrwertsteuerpflichtigen in der Reihe im Rahmen des Dreiecksgeschäfts nach dem vereinfachten Verfahren gemäß dem Abschnitt XII Kapitel 8 des Gesetzes
  (Ja, ich weiß, dass Sie davon nichts verstehen, deshalb lade ich Sie zur Schulung ein)
 • TT_D Lieferung von Waren außerhalb des Landesgebiets durch den zweiten Mehrwertsteuerpflichtigen im Rahmen eines Dreiecksgeschäfts nach dem vereinfachten Verfahren gemäß dem Abschnitt XII Kapitel 8 des Gesetzes
  (hier dasselbe wie oben)
 • MR_T Erbringung von touristischen Dienstleistungen, die auf der Grundlage der Marge gemäß dem Artikel 119 des Gesetzes besteuert werden
 • MR_UZ Lieferung von gebrauchten Waren, Kunstwerken, Sammlungsstücken und Antiquitäten, die nach dem Artikel 120 des Gesetzes auf der Grundlage der Marge besteuert werden
 • I_42 innergemeinschaftliche Lieferung von Waren nach der Einfuhr dieser Waren im Rahmen eines Zollverfahrens 42
 • I_63 innergemeinschaftliche Lieferung von Waren nach ihrer Einfuhr im Rahmen eines Zollverfahrens 63
 • B_SPV Übertragung eines Einzweckgutscheins durch einen im eigenen Namen handelnden Steuerzahler, der nach dem Artikel 8a Absatz 1 des Gesetzes besteuert wird
 • B_SPV_DOSTAWA Lieferung von Gegenständen und Dienstleistungen, für die ein Einzweckgutschein gilt, zugunsten des Steuerpflichtigen, der den Gutschein gemäß dem Artikel 8a Absatz 4 des Gesetzes ausgestellt hat.
 • B_ MPV_PROWIZJA Erbringung von Vermittlungs- und anderen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Mehrzweckgutscheinen, die nach dem Artikel 8b Absatz 2 des Gesetzes besteuert werden.
 • MPP Geschäfte, die unter den Split-Payment-Mechanismus fallen
  (markieren Sie nur jene Verkaufsrechnungen, die einem obligatorischen Split-Payment-Mechanismus unterliegen, nicht alle “aus Bequemlichkeit und nur für den Fall”)

Bitte beachten Sie, dass unsere Steuerkanzlei die Richtigkeit der Markierungen auf den Verkaufsrechnungen, die im Rahmen des abgeschlossenen Vertrages eingereicht werden, nicht überprüft. Sie müssen dies selbst tun und uns korrekt gekennzeichnete Verkaufsrechnungen zustellen. Vielen Dank.

Falls Sie weitere Fragen hätten (und Sie werden wahrscheinlich eine Million davon haben), wenden Sie sich bitte an Ihre Buchhalterin! Wir helfen Ihnen gerne, Ihre neue Pflicht zu verstehen.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit🙂
Natalia Gorczyca

Steuerberater
Eintrag Nr. 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency