Likwidacja zwolnień z VAT | Elimination of VAT exemptions

Likwidacja zwolnień z VAT

Uwaga na możliwość utraty zwolnienia z VAT od 01.09.2019 r.!

Jeśli sprzedasz poniższy towar lub wykonasz poniższą usługę, stajesz się OD RAZU podatnikiem VAT! Na czerwono zaznaczone są zmiany, czyli lista towarów i usług dodanych od 01.09.2019 r.

– towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej,
– wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
– wyroby tytoniowe,
– niektóre samochody osobowe,
– budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, od których pierwszego zasiedlenia w rozumieniu VAT nie upłynęły dwa lata,
– tereny budowlane,
– nowe środki transportu;
– następujące towary, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (czyli np. przez internet):

1) preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1),
2) komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26),
3) urządzenia elektryczne i nieelektryczne sprzęty gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
4) maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

– hurtowe i detaliczne części do:

1) pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
2) motocykli (PKWiU 45.4)

Świadczących usługi:
a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa
c) jubilerskie
d) ściągania długów, w tym factoringu.

Pamiętaj, ze nawet jednorazowa czynność, tj. np. sprzedaż swojego niepotrzebnego już smartfona lub laptopa przez internet spowoduje, że staniesz się podatnikiem podatku VAT.

Dziękuję za uwagę.🙂
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

New changes from 01.09.2019 r. – elimination of VAT exemptions!

Focuse on a possiblity of being VAT-free since 01.09.2019 r.

If you sell undermentioned commodity or if you do undermentioned service you become a VAT taxer immediately! Changes in red color are a list of commodities and services added since 01.09.2019 r.

– commodities which are excise taxed, except for an electrical energy
– goods made by noble elements or with a share of them
– some of cars
– buildings or part of them, if VAT’s first settle was not further than two
years
– buildings territory
– a new transport forms
– commodities involved with making an agreement within organized system of making an agreement back, without simultaneous physical being of both parties, exclusive of using one or more measures of communicating back, to making an agreement moment included. (on the internet for example):

1) cosmetic and toilet preparations (PKWiU 20.42.1)
2) computers, electric and optical goods (PKWiU 26)
3) electric gadgetry and non-electric equipment of household (PKWiU 27)
4) machinery and gadgetry, which are not classified (PKWiU 28)

– wholesale and retail elements to:

1) cars vehicle (PKWiU45.3)
2) motorcycles (PKWiU 45.4)

People who provide services:

a) lawyers
b) advisory
c) jewelry
d) debt recovery, including factoring

Remember, that even a one-off activity like selling your computer or unnecessary phone on the internet, makes you a VAT-taxer.

Thank you for your attention🙂
Natalia Gorczyca

Tax Adviser
Entry No. 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency