Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów | White list of VAT payers – new tool for checking contractors

Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów

1 września 2019 r. zacznie działać tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz (na stronie CEIDG) informacji o podatnikach VAT. Ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów.

Czego dowiesz się dzięki białej liście podatników VAT?

• Sprawdzisz, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
• Jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznasz podstawę prawną tych decyzji.
• Potwierdzisz numer rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi

Rachunki firm na białej liście podatników VAT

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych podatników.

Rachunki, które się na niej znajdą, zostaną pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Będą to te same numery rachunków, które podałeś przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Jeśli numery rachunków, z których korzysta twoja firma, zmieniły się od czasu jej założenia, powinieneś zaktualizować te informacje w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) lub poprzez CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Jakie będą sankcje za korzystanie z innego rachunku niż widniejący na białej liście podatników VAT?

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

• nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,

• będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew. Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

O czym trzeba pamiętać?

• Po 1 września sprawdź swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT. W szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. W ten sposób dowiesz się, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

• Po 1 września, w dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar sprawdź, czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, powinieneś to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.

• Jeśli przyjmujesz płatności powyżej 15 tys. zł, sprawdź na białej liście podatników VAT czy numery rachunków twojej firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje twoich kontrahentów, którzy będą płacić ci za towary lub usługi po 31 grudnia 2019 r.

Proszę zwrócić uwagę na to, że nasza Kancelaria w ramach zawartej umowy nie weryfikuje płatności dostarczanych do nas faktur. Muszą to Państwo sprawdzać samodzielnie i dostarczyć do nas tylko faktury zapłacone na sprawdzony rachunek bankowy z białej listy! Dziękujemy.

Dziękuję za uwagę. ?
Natalia Gorczyca

Doradca Podatkowy
Nr wpisu 10546

White list of VAT payers – new tool for checking contractors

On 1 September 2019, the so-called A white list of VAT payers, i.e. the list (CEIDG) of the VAT information. It aims to help companies effectively and quickly verify contractors.

What do you learn from the white list of VAT payers?

• Check whether your contractor is an active VAT taxpayer.
• If your contractor has been refused registration, deleted from the register or re-registered as a VAT taxable person, you will learn the legal basis of these decisions.
• Confirm the bank account number you should pay to your contractor.

Accounts of companies in the white list of taxpayers VAT.

From the trader’s point of view, it will be most important to publish the taxpayer’s bank account numbers. The accounts will be collected from the National Tax administration bases. These will be the same account numbers you provided when setting up your company at the Tax Office (in the case of a company registered in the KRS) or through CEIDG (for a single business).


If your company’s account numbers have changed since it was established, you should update this information at the Tax Office (in the case of a company registered in the KRS) or through CEIDG (in the case of a single business Economic activity).

What will be the penalties for using a different account than the white list of VAT payers?


From January 1, 2020, if you pay your business partner an amount above 15 thousand PLN to another bank account than the one listed:

– You will not be able to credit the amount of income in the part in which the payment exceeds the amount of 15 thousand PLN. The number of transactions to which a single invoice payment is to be made is
irrelevant.

– You will bear the risk of joint and several liability with your contractor for tax arrears if you do not pay the VAT due on the transaction.

Taxpayers’ data will be updated once a day, every working day. Therefore, you should check the bank account number of your contractor the same day you plan to redeem the transfer.


You will be able to free yourself from these sanctions if, at the latest within 3 days of making the transfer to the wrong bank account number, you inform the head of the Tax office responsible for the seller.

Until 31 December 2019, payments to an account other than those specified in the list shall not be sanctioned.

What do I need to remember?

• After 1 September, check your contractor on the white list of VAT payers. In particular, this applies to companies with whom you have not previously cooperated. In this way, you will find out whether your
contractor is an active tax payer.


• After 1 September, on the day of the planned payment for the service or goods, check that the bank account number stated on the invoice is the same as the account number on the white list of VAT payers. If the bill is not the same, you should clarify it with your contractor before making the payment.


• If you accept payments over 15 thousand PLN, check the white list of VAT payers or your company account numbers reported at the Tax Office (in the case of a company registered in the KRS) or through CEIDG (in case of a single business) are correct. The absence or erroneous account puts the sanctions on your contractors who will pay you for the goods or services after 31 December 2019.

Please note, that our Office will not verify the bank accounts you pay your invoices to. You must check it yourself and deliver to us only invoices paid on a veryfied bank acccount! Thank you.

Thank you for your attention?
Natalia Gorczyca

Tax Adviser
Entry No. 10546

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Select your currency